Informácia o spracúvaní osobných údajov v rámci agendového informačného systému o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch (IS OO)

Podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava, tel. č.: 0800 144 440.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: e-mail: zodpovednaosoba@enviro.gov.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Sprostredkovateľom, spracúvajúcim Vaše osobné údaje na základe poverenia prevádzkovateľa je Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00626031, tel. č.: +421 48 437 41 11, email: sazp@sazp.sk (ďalej len „sprostredkovateľ“ alebo „SAŽP“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby sprostredkovateľa pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Mgr. Ľubica Porubänová, tel. č.: 0948298231, dpo8@proenergy.sk.

Podrobnosti spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je sprístupnenie informácií o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

 1. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR - plnenie zákonnej povinnosti v zmysle:
  • Zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.,
  • Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
  • Vyhlášky MŽP 60/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší,
 2. čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie úloh pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

 • Fyzické osoby oprávnených osôb (najmä štatutárny zástupca a iná kontaktná osoba, zodpovedná osoba),
 • fyzické osoby stálych subdodávateľov (najmä kontaktná osoba, zodpovedná osoba),
 • autorizované osoby s prístupom k IS a iné osoby uvedené v rámci dokumentov dostupných v IS v dátovej forme.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

 • Bežné osobné údaje - identifikačné,
 • kontaktné údaje,
 • údaje týkajúce sa vzdelania a profesijného života fyzických osôb.

Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov
Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr. zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., iný právny predpis. Verejnosť (vrátane odbornej verejnosti, úradov, inšpekcie a pod.) a autorizované osoby Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, autorizované osoby oprávnených osôb.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

SAŽP môže získavať informácie od zamestnancov verejných orgánov (Ministerstva životného prostredia), alebo priamo od dotknutej osoby (cez web stránku).

Doba uchovávania osobných údajov

Najmenej 10 rokov (v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z).

Profilovanie

Neuskutočňuje sa.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (resp. požiadavkou nevyhnutnou na plnenie úloh vo verejnom záujme). V prípade neposkytnutia zákonom vyžadovaných osobných údajov môže dôjsť k porušeniu zákona, z čoho môžu plynúť negatívne dôsledky pre dotknutú osobu.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa: zodpovednaosoba@enviro.gov.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa; alebo zaslaním emailu na adresu sprostredkovateľa: sazp@sazp.sk, alebo písomne na adresu sprostredkovateľa.