1. O aplikácii
  2. Vyhlásenie prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://app.sazp.sk/isoo.sk/.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

Sem zapísať všetko čo nie je v súlade so smernicou EU

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:

Sem zapísať všetko čo nie je v súlade s predpismi SR

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 23. 5. 2023.

Vyhodnotenie súladu webovej aplikácie s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: web@enviroportal.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia environmentálnej informatiky, Odbor informačných systémov.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Doplňujúce informácie k prístupnosti

Na každej stránke webového sídla fungujú nasledovné klávesové skratky:

ALT + SHIFT + V - vyhlásenie o prístupnosti
ALT + SHIFT + M - mapa stránky
ALT + SHIFT + H - hlavná stránka

Poznámka: platí pre prehliadače: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge a Internet Explorer. Prehliadač Internet Explorer vyžaduje navyše stlačenie klávesy Enter.