1. O aplikácii
  2. Kontakty

Kontakty

Ministerstvo 6ivotn0ho prostredia SR

Správca obsahu - Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia
Bukureštská 4
812 35 Bratislava
Ing. Mária Solmošiová
Odbor ochrany ovzdušia
E-mail: Maria.Solmosiova@enviro.gov.sk
Telefón: +421 02 59562145
https://www.minzp.sk/

Slovenská agentúra životného prostredia

Technický a odborný prevádzkovateľ - Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia environmentalistiky
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie informačných nástrojov a reportingu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Ing. Radoslav Virgovič
Telefón: +421 48 4374178
E-mail: isoo@sazp.sk
https://www.sazp.sk