Záznam o poučení

Prevádzkovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sprostredkovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia

v zmysle čl. 29 a 32 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“)

pre spracúvanie a zachovávanie bezpečnosti osobných údajov v rámci informačného systému (IS) IS o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch (https://isoo.sazp.sk/)

Oprávnená osoba pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s nariadením GDPR, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými dokumentami a pokynmi SAŽP

Oprávnená osoba je povinná zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku podľa čl. 29, 90 nariadenia GDPR a § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a chrániť osobné údaje pred poškodením, stratou, zmenou, rozširovaním, krádežou alebo iným zneužitím osobných údajov.

Oprávnená osoba je povinná chrániť prístupové heslá a prihlasovacie údaje.

Oprávnená osoba je povinná uvádzať správne a aktuálne osobné údaje, za ktoré zodpovedá.

Rozsah povolených činností:

oprávnená osoba v IS vykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb spracovateľské operácie uvedené v tabuľke nižšie.

Prístupy jednotlivých oprávnení oprávnenej osoby:

Rola Oprávnenia v rámci registrov agendového systému IS OO Rola a oprávnenia Rozsah oprávnení a povolených činností s osobnými údajmi podľa nariadenia GDPR
používateľ vstupovať, čítať, zapisovať a aktualizovať len ním spravované údaje Rola:používateľ
Rozsah oprávnení:vstupovať, čítať, zapisovať a aktualizovať len ním spravované údaje
F – plný prístup (oboznamovanie, modifikácia údajov, vkladanie údajov, prezeranie, manipulácia) do automatizovaného a neautomatizovaného informačného systému (vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie, odovzdávanie osobných údajov tretej strane), pridelenie prístupového hesla a identifikátora do príslušnej programovej aplikácie.

Oprávnená osoba označením príslušného políčka potvrdzuje, že bola poučená pred uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi, že sa oboznámila s týmto dokumentom a svojim právam a povinnostiam vymedzeným v tomto zázname o poučení v plnom rozsahu porozumela.

Práca s údajmi autorizovanej časti môže byť povolená, len ak užívateľ odsúhlasí obsah poučenia!